Jak řídit program pro odchov telat?

Robert James | Calf Management Specialist GPS Dairy | bobjames@gpsdairy.co

Management mléčného stáda se v současné době výrazně zaměřuje na práci s daty, přičemž došlo k významnému pokroku ve využívání dat z oblastí, jako je krmení, přesun mezi skupinami, mléčná produkce a zdraví stáda. Na základě těchto dat je možné činit včasná rozhodnutí s ohledem na ziskovost mléčné produkce.

Aplikujeme tento myšlenkový přístup také na telata? Management odchovu telat prošel za posledních 10 let pravděpodobně největší změnou oproti jiným skupinám ve stádě.

Mezi tyto změny patří:

1.     Lepší úroveň výživy v období po odstavu, což má pozitivní vliv na zdraví telete a také na budoucí mléčnou užitkovost. Nízké náklady na kus a den ani příliš brzký odstav by neměly být cílem managementu odchovu telat.

2.     Dřívější rozpoznání genetického potenciálu společně s využíváním sexovaných inseminačních dávek umožnilo zintenzivnění genetického vývoje. Sexované semeno je aplikováno nejlepším zvířatům ze stáda, kdežto hůře hodnocená zvířata jsou určena pro masnou produkci a opouští farmu velmi brzy.

3.     Díky intenzivnějšímu managementu odchovu telat je možné dosáhnout větší užitkovosti stáda snížením počtu odchovu jalovic. Jalovice se dostávají do dojné skupiny v optimální velikosti a v dřívějším věku.

4.     Aby mohl být odchov jalovic menší, je zapotřebí aby byl odchov telat řízen se stejnou péčí, jako je tomu například u vysokoprodukční skupiny – tzn. zajistit ekonomický růst při zachování co nejnižší nemocnosti a úmrtnosti. Odprodej nadbytečných jalovic není vždy tou optimální rentabilní cestou.

Efektivní management závisí na sledování a zaznamenávání KPI (klíčových indikátorů užitkovosti). Tyto indikátory nebyly a nejsou prioritní pro mnoho farmářů pracujících v oblasti odchovu telat. Je také důležité si uvědomit, že s telaty a jalovicemi mnohde pracují lidé bez zkušeností. Někdy je překážkou i jazyková bariéra. Je tedy důležité, aby zootechnici i poradci začali přistupovat k monitoringu dat a managementu odchovu telat více proaktivně.

Nejprve začněme u telat po odstavu. Tabulka č. 1 je příkladem denního monitoringu neboli skóringu, který jsem vyvinul a používám ho u svých klientů.

Takový report poskytuje průřez stavem, v jakém se program odchovu telat nachází. Měl by obsahovat:

1.     Příjem mléka / mléčné náhražky – Kolik telat se napájelo pomalu při ranním a odpoledním napájení? Tato informace bývá prvním indikátorem nemoci. Pokud telata krmíte na automatech, určitě je dobré monitorovat rychlost napájení.

2.     Kolik telat s respiračními obtížemi nebo průjmy bylo dnes ošetřeno? Jak stará tato telata byla?

3.     Identifikace každého jednoho ošetřeného zvířete umožňuje jednodušší aplikaci navazujících opatření.

4.     Zaznamenávejte teplotu mléka / mléčné náhražky na začátku a na konci krmení. Teplota ovlivňuje rozpustnost a stravitelnost mléčné náhražky. Ideální teplota činí 38 °C až 43 °C v závislosti na ročním období.

Denní monitoring poskytuje zootechnikovi možnost detekovat nepříznivý vývoj ve skupině včas, což vede také k včasnému zavádění vhodných opatření. Na základě denního monitoringu je také snadnější odměnit dobře odvedenou práci zaměstnanců pracujících s telaty.

Druhý krok pro dobře zvládnutý management odchovu telat zahrnuje vývoj systému zaznamenávání a sumarizování nasbíraných dat KPI, která mohou být podle zaměření rozdělena do těchto skupin:

porod

podávání kolostra

krmný program

zdraví

přírůstky

Tyto informace by měly být zaznamenávány denně a následně jednou týdně či měsíčně v závislosti na velikosti skupiny vyhodnocovány. Ačkoliv to může být náročnější, klaďte důraz na zaznamenávání údajů, které se dají měřit objektivně.

Podávání mleziva

Zde vše začíná a končí. Konzumace čistého kolostra s vysokým podílem imunoglobulinů v raném stádiu života telete je klíčovým bodem pro úspěšný odchov telat. Pokud tato fáze není zvládnuta dobře, již nikdy v budoucnu ji sebelepším managementem a snahou farmář nenahradí.

Kvalita mleziva – Brixy jsou doporučenou jednotkou pro stanovování hladiny imunoglobulinů v mlezivu. Ideální stav je >24 Brixů.  Čistota mleziva je také důležitá. Ideálně bychom se měli držet pod 50 000 jednotek kolonií na mililitr (CFU/ml). Vysoký obsah bakterií v mlezivu se vyskytuje v případě, že mlezivo dojíme do znečištěných nádob, pokud je doba mezi dojením a napájením příliš dlouhá nebo pokud dojde k prudkému ochlazení během skladování.

Hladina bílkovin v krvi od 24 hodin po sedm dní věku je zlatým standardem pro hodnocení úspěšného podávání mleziva. 70 % telat by mělo splňovat hladinu bílkovin v krvi nad 5,7 g/dL, a méně než 8 % telat by mělo vykazovat hodnoty pod 5,1 g/dL. Toto je nejdůležitější KPI celého programu odchovu telat.

Zdraví

Dalším důležitým údajem pro zaznamenávání je počet léčených telat včetně data a specifikace léčby. Monitorování těchto informací pomáhá sledovat vývoj ve výskytu jednotlivých onemocnění stejně tak jako jednotlivé reakce na léčbu.

1.     Telata je dobré rozdělit do věkových skupin (0-14 dní, 15-62 dní, starší než 62 dní) a dále podle výskytu respiračních onemocnění, průjmů, atd.

2.     Zadávaný údaj musí obsahovat číslo telete, datum, věk, chorobu, léčbu a údaj o případném opětovném léčení.

3.     Tyto informace by měly být integrovány do faremního programu.

Přírůstky

Telata dojného skotu by měla zdvojnásobit svou porodní hmotnost během prvních 56 – 60 dní. To znamená, že je důležité zaznamenat jak porodní hmotnost, tak hmotnost při odstavu. Já osobně doporučuji zakoupení a umístění jedné váhy do porodny a druhé do skupiny po odstavu.

Systém, který zaznamenává RFID telat a sbírá elektronicky údaje o hmotnosti telat, je velmi přesný, šetří práci a umožňuje rychlé zpracování dat o přírůstcích. Tyto systémy mohou být kombinovány také s platformami používanými pro vážení dojnic v klíčových obdobích jako očkování, připouštění, přesun do skupiny před otelením a po otelení.

Týdenní a měsíční reporty shrnují KPI ve smysluplném formátu, který může být zpracován ve formě tabulky nebo pomocí různých systémů managementu stáda jako je DairyComp nebo FDairy Records Management Systém (DRMS). Příklady jsou znázorněny v tabulce 2 a 3.

Nejdůležitější informací k zapamatování je, že denní monitoring a týdenní i měsíční reporty musí být snadno zaznamenávatelné a sumarizovatelné. Reporty musí být využívány všemi pracovníky odchovu telat. Tedy jak zootechnikem, tak krmiči, veterinářem i konzultanty. Toto musí být oficiálně odsouhlasenou prioritou farmy. Každá jednotlivá farma má své specifické požadavky, kterým by měly být reporty uzpůsobené. Aby reporty mohly skutečně pomáhat v dosahování stanovených cílů v oblasti odchovu telat, měli by si jejich hodnotu uvědomovat všichni členové týmu.