Podmínky užití

Podmínky užití

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.iframix.cz  (dále jen „www“) je společnost IFRAMIX, s.r.o., IČO: 252 73 418, se sídlem Litvínovská 609/3, 190 00 Praha 9 – Prosek (dále jen „provozovatel“), která je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám.

Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně tetu a jejich designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto internetových stránkách.

V obsahu jsou využívané fotografie třetích stran s odpovídající ochranou licenčním ujednáním.

Fotografie třetích stran:

  • Fotolia by Adobe / © fotolia
  • 123 RF / © 123RF
  • Pixabay / © pixabay
  • Adobe Stock / © adobestock
  • Shutter Stock / © shutterstock

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek www.iframix.cz (dále jen „podmínky“). Internetové stránky www.iframix.cz jsou bezplatně veřejně přístupné a jejich užívání se řídí těmito podmínkami.

Způsob používání

Obsah a jakoukoli část www lze uchovávat, upravovat a šířit jen se souhlasem provozovatele a toto užití musí být provozovatelem výslovně a jednoznačně definované. Bez výslovného souhlasu provozovatele je zakázáno stahování, ukládání, upravování a další šíření obsahu www.

Uživatel se zavazuje, že se při používání stránek www bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito podmínkami a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno provozovatele ani ostatní uživatele. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

·       zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových stránek www nebo je jinak zneužívat,

·       zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů,

·       využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv,

·       zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy,

·       vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout na účet jiných uživatelů,

·       pokoušet se získat přístup k těm částem stránek www, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti,

·       šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky.

Omezení odpovědnosti provozovatele

Obsah internetových stránek www má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uveden jinak.

 

Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách.

 

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek www.

 

Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek www.

 

Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím stránek www.

 

Závěrečná ustanovení

 

Tyto podmínky je provozovatel oprávněn kdykoliv změnit.

Používáním www souhlasíte v plném rozsahu s níže uvedenými Podmínkami. Povinnost seznámit se s Podmínkami užití leží na návštěvníkovi www.

Podmínky užívání stránek jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 8.8.2019.