Zásady ochrany osobních údajů

Jaké informace jsou shromažďovány?

Jsou shromažďovány informace uživatelů, kteří se přihlásí k odběru novinek na www.


Účelem jejich zpracovávání je především:

– zasílání elektronického časopisu
– zřizování, kontrola a správa uživatelských účtů
– plnění všech povinností dle smluv uzavřených s uživateli a výkon a ochrana všech práv poskytovatele dle těchto smluv a dle zákona
– plnění zákonných povinností poskytovatele
– zajištění kvality poskytovaných služeb a další obchodní účely, zejména informování uživatelů o produktech a službách poskytovatel
– nabízení produktů a služeb poskytovatele
– marketingové účely

 

Poskytovatel shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje pouze ke stanovenému účelu a pouze v nezbytně nutném rozsahu pro naplnění tohoto účelu. Poskytovatel nikdy nezatajuje účel, pro který je osobní údaj shromážděn a dále zpracováván.

Poskytovatel zpracovává a uchovává osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k naplnění účelu jejich zpracovávání, nebo po dobu, na kterou uživatel poskytnul souhlas se zpracováváním svých osobních údajů. Poskytovatel dodržuje pravidla povinné archivace údajů.

Poskytovatel může osobní údaje zpracovávat toliko na základě uděleného souhlasu uživatelů, a výjimkou zákonem předpokládaných situací, ve kterých se souhlas nevyžaduje. Poskytovatel zajišťuje ochranu dat proti neoprávněnému nebo nahodilému přístupu, proti změně, zničení, ztrátě, neoprávněným přenosům, nebo jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití záznamů, které obsahují osobní údaje.

Jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovávány, nebo uplynula-li doba, na kterou byl poskytnut souhlas se zpracováním osobních údajů a po uplynutí skartačních lhůt, provede poskytovatel likvidaci osobních údajů.

Při registraci na www může být uživatel v případě potřeby vyzván k zadání jména, příjmení, adresy a e-mailové adresy. Stránky však lze navštěvovat rovněž anonymně.

Osobní údaje uživatelů, ať už veřejné nebo soukromé, nebudou poskytnuty, zcizeny, směněny, přenášeny či jakkoli jinak sdělovány třetí osobě, bez výslovného souhlasu uživatele.

E-mailová adresa, která byla uživatelem poskytnuta, může být použita k zasílání informací nebo dalším požadavkům či dotazům provozovatele.


Používá www cookies?

Ano (Cookies jsou malé soubory, které se místo poskytovatele služeb přenáší do počítače uživatele přes webový prohlížeč a umožňuje stránkám, nebo poskytovatelům služeb systému rozpoznat Váš prohlížeč a zachytit a pamatovat si určité informace).

Www nebude sdělovat, obchodovat nebo jinak převádět na třetí osoby osobní údaje uživatelů vyjma osob, které zajištují provoz, vedení podnikání nebo údržbu webových stránek www.iframix.cz. Osobní údaje uživatelů lze zveřejnit, pokud je jejich zveřejnění v souladu se zákonem nebo zákonem vynuceno nebo pokud je jejich zveřejnění nutné k ochraně bezpečnosti a práv jiných. Neosobní identifikační informace návštěvníka, mohou být poskytnuty jiným osobám k marketingovým či reklamním účelům.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky je provozovatel oprávněn kdykoliv změnit.

Používáním www souhlasíte v plném rozsahu s níže uvedenými Podmínkami. Povinnost seznámit se s Podmínkami užití leží na návštěvníkovi www.

Podmínky užívání stránek jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 8.8.2019.